Landstreff 2019

Ny påmeldingsløsning!

Grunnet uforutsette utfordringer med vår leverandør av betalingsløsning i påmeldingsskjema for landstreff (påmelding til selve landstreffet, ikke arrangement) kommer vi nå til å slå sammen påmeldingsløsning for landstreff og arrangement i en løsning. Dette medfører at de to forrige systemene blir tatt ned i morgen, 13 september, kl 16:00 og vi forventer å være på luften igjen kl 18:00 med ny konsolidert løsning. Vi har samtidig benyttet muligheten for å tilrettelegge påmeldingen for våre internasjonale venner, følgelig er påmeldingsløsningen nå på engelsk.

Hvis du allerede har meldt deg på LT (og ev betalt for dagpakker eller arrangement) tidligere og kun ønsker å supplere med noe kan du gjøre dette i den nye løsningen. Du må i dette tilfelle velge kategorien “Registration annual gathering, conference packages and events” og velge “No, thank you!” for de tingene du enten allerede har betalt for eller som du ikke er interessert i. Vennligst påse at du fyller inn samme navn og e-post som er benyttet tidligere.

Hvis du ikke er påmeldt LT enda må du fylle inn medlemsnummeret ditt (format xxxxNO). Vi vil da sjekke gyldigheten av ditt medlemskap. Hvis du melder deg på LT uten å være et gyldig medlem, blir registreringen din kansellert (og kostnader knyttet til tilbakeføring belastes deg direkte). Du kan bestille alt du trenger i registreringsskjemaet, bortsett fra hotellrommene, disse må du kontakte hotellet direkte for å reservere (se informasjon i påmeldingsskjemaet).

Hvis du kun ønsker å registrere deg for generalforsamlingen skal dette også gjøres i samme registreringsskjema. Vær oppmerksom på at valg av dette alternativet vil ekskludere deg fra å delta i noe annet under samlingen.

Link til påmelding: https://www.deltager.no/nmag19

PS: Har du begynt å miste oversikten over de forskjellige arrangementene og hva som kreves? Se bildene i kommentarfeltet for en detaljert oversikt per dag. Rød events krever betaling i tillegg til påmelding og ev dagpakker og er nærmere beskrevet i påmeldingskjemaet. Lilla events krever dagpakke og påmelding, blå events krever kun påmelding, og grønn er generalforsamlingen.


New registration form!

Due to unforeseen technical issues with our transaction service provider in the registration form for the annual gathering we have now consolidated both registration systems (registration to the gathering as well as events). Both current systems will be taken offline tomorrow, 13 September, at 16:00 and we expect to be back online with the new solution at 18:00. We have also taken the opportunity to better accommodate to our international friends and thus the registration form is now in English.

If you already have registered for the gathering (and conference packages/events) prior and only wish to add something (events or conference packages), you can do this in the same registration form. You will simply have to choose category “Registration annual gathering, conference packages and events” and choose “No, thank you!” for those items you either already have paid for or are not interested in. Please make sure that you enter the same email and name as before.

If you have not yet registered to the gathering you will need to enter your membership ID (for Norwegian members the ID should be in the format xxxxNO). We will then check the validity of your membership. If you register to the gathering without being a valid member your registration will be cancelled (and costs related to the transfer of funds will be charged to you). You can book everything you need in the registration form, except the hotel rooms, for which you need to contact the hotel directly (see information in the registration form).

If you solely wish to register for the annual general meeting this should also be done in the same registration form. Please note that choosing this option will exclude you from participating in anything else during the gathering.

Link to the registration form: https://www.deltager.no/nmag19

PS: Have you lost track of the different events and what is required by each? See images in the comment section for an overview per day of the gathering. Red events are those that require payments in addition to the registration fee and conference packages, these are further described in the registration form. Purple events require conference packages as well as the registration fee, blue events require registration fee only, and finally the green event is the annual general meeting.